Czas ucieka – termin składania ofert mija 20.12.2016 r.

Przypominamy, że Zarządzeniem Nr 346/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zamieszczamy link, pod którym można znaleźć ww. zarządzenie.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. 20, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00, w piątki w godzinach 7.30 – 14.00, lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do  20 grudnia. 

Przypominamy również, że obowiązują już nowe wzory ofert.  Można go znaleźć na stronie internetowej   www.wloclawek.pl   menu: Dla mieszkańców   –      organizacje pozarządowe    –    otwarte konkursy ofert    –   formularze, dokumenty konkursowe      –     Nowe wzory dokumentów do pobrania:

Załącznik nr 1 (oferta)

wzor-oferty-zal-nr-13