Nowelizacja ustawy o działalności pożytku trafia do Sejmu

Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono go do konsultacji we wrześniu 2016 r. 20 grudnia przyjęty został przez Radę Ministrów. Ustawa proponuje m.in. zmiany usprawniające tworzenie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych w danym roku do otrzymywania 1 proc. Wprowadza też możliwość uwzględnienia przez ministra w wykazie spóźnialskich OPP, które na czas nie dostarczyły sprawozdania.

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów, już w nowym roku, projektem zajmie się Sejm.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znalazły się propozycje zmian w trzech obszarach.

Zmiany dotyczące sprawozdań OPP – terminy

Organizacje pożytku publicznego zobowiązane są do umieszczania swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez resort pracy (zobacz: poradnik.ngo.pl/obowiazki-OPP). Większość OPP musi to zrobić do 15 lipca. Jeśli nie umieszczą sprawozdań na czas, nie znajdą się na liście organizacji pożytku uprawnionych do zbierania 1 proc., która publikowana jest w grudniu.

Nowelizacja proponuje dodatkowy mechanizm, dzięki któremu niektóre OPP znajdą się na liście mimo spóźnienia.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględni w wykazie organizację, która „wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności (…) w terminie (…) nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych”.

Ustawa zawiera też dwie bardziej szczegółowe i porządkujące zmiany dotyczące sprawozdań. W art. 23 dodaje się ustęp 2d, określający kiedy sprawozdanie składa organizacja tracąca status OPP (czyli kiedy realizuje swój obowiązek ostatni raz jako OPP). Z kolei ustęp 6b, gdzie jest mowa o terminie składania sprawozdań organizacji pożytku, które mają inny rok obrotowy niż rok kalendarzowy, został doprecyzowany. Na czym polega ta ostatnia zmiana, opisaliśmy szczegółowo we wrześniu w wiadomości: Drugi termin dla sprawozdań OPP (w przyjętym projekcie zrezygnowano z propozycji dodatkowych obowiązków informacyjnych o wyborze innego roku obrotowego, o czym pisaliśmy we wrześniu).

Informacje z KRS o utracie statusu pożytku

Informacja o tym, że organizacja pożytku publicznego utraciła status są ważne przy tworzeniu i aktualizowaniu wykazu OPP uprawnionych do 1 proc. Wymiana tych informacja następuje między sądami rejestrowymi a prowadzącym wykaz ministrem. W nowelizacji proponuje się doprecyzowanie fragmentu ustawy pożytkowej, który mówi o tej właśnie procedurze.

Art. 22. ust. 6 (obecne brzmienie)
Właściwy sąd rejestrowy, wydając postanowienie w przedmiocie wykreślenia informacji, o której mowa w ust. 2, lub organizacji, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Art. 22. ust. 6 (brzmienie proponowane w nowelizacji)
Właściwy sąd rejestrowy, po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wykreślenia informacji, o której mowa w ust. 2, lub organizacji, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, podając datę doręczenia i uprawomocnienia się tego postanowienia.

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Projekt NIEZNACZNIE poszerza listę przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego (art. 27ab. ust. 4). Fundusz ten powstał pod koniec 2015 r. Proponuje się, żeby lista jego przychodów wyglądała jak poniżej.

Przychodami Funduszu są:

1) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły status organizacji pożytku publicznego;
2) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane niezgodnie z art. 27 ust. 2 wraz z odsetkami;
3) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 27aa ust. 3 wraz z odsetkami;
4) odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie na podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W obecnym kształcie przychody funduszu określone są bardziej skrótowo. Nie wymienia się też wśród nich odsetek.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (informacja o przyjęciu projektu przez RM, premier.gov.pl)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (rządowy proces legislacyjny na legislacja.rcl.gov.pl)

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2008403.html