Przypominamy ! Ogłoszono konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Przypominamy, że Zarządzeniem Nr 374/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Włocławek ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek     ul. Kościuszki 12 pok. 20 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17,00, w piątki 7.30 – 14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe, na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 19 stycznia 2017 r.

Zarządzenie-nr-37420162