Składasz sprawozdanie z dotacji? Zwróć uwagę na wzory !

Organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne (dostają dotacje), po zakończeniu działań muszą się z nich rozliczyć. Składają sprawozdania z realizacji zadań na określonych wzorach. Wzory te zmieniły się w 2016 r. Pamiętajmy o sprawozdaniu i uważajmy na to, czy wybieramy jego właściwy wzór.

Jedną z możliwości współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jest współpraca finansowa. Podstawowe zasady regulujące tę współpracę wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecanie realizacji zadań publicznych może się odbywać na zasadzie otwartych konkursów ofert lub też bez konkursu – na zasadach „małego grantu”.

Nowe rozporządzenia w 2016 r.

W obu przypadkach (konkursy i małe granty) ustawa o pożytku przewiduje stosowanie określonych wzorów przy procedurze zlecania zadania. Są to wzory oferty, sprawozdania i umowy. Wzory te zmieniły się w 2016 r. Zmiana wynikała z nowelizacji ustawy o działalności pożytku z 2015 r. (zobacz: Rok po nowelizacji…). Najpierw więc pojawiły się wzory dla procedury małograntowej (w kwietniu 2016 r.), a potem dla procedury konkursowej (w sierpniu 2016 r.).

Spowodowało to, że sprawozdania organizacji pozarządowych z realizacji zadań zleconych przez administrację publiczną w 2016 r. wykorzystują różne wzory sprawozdań, w zależności od tego, kiedy był ogłoszony konkurs i w ramach jakiej procedury (czy małograntowej, czy konkursowej). Należy być więc uważnym przy wyborze odpowiedniego sprawozdania.

Szczegółowe zasady, jak ma wyglądać oferta, umowa i sprawozdanie, określone zostały w rozporządzeniach:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) – obowiązujące dla konkursów ofert ogłaszanych PRZED 3 września 2016 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – obowiązujące dla konkursów ofert ogłaszanych OD 3 września 2016 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru – czyli dla tzw. „małych grantów” obowiązujące od 10 maja 2016 r.

Rozliczając się z realizacji zadania, organizacja pozarządowa musi sprawdzić, na którym wzorze składała ofertę na realizację zadania i „dobrać” do tego odpowiedni wzór sprawozdania.

Jeśli np. organizacja pozarządowa realizowała zadanie w ramach konkursu, który ogłoszony został w styczniu 2016 r., to sięga do starego wzoru (z rozporządzenia z 2010 r. – pierwszy na liście).

Jeśli wnioskowała o mały grant w lipcu 2016 r., wybiera wzór z rozporządzenia kwietniowego (trzeci na liście).

A jeśli konkurs ogłoszono pod koniec roku, np. w październiku 2016 r., i nie był to mały grant, sprawozdaje się na wzorze z rozporządzenia wydanego 17 sierpnia 2016 (drugi na liście).

Pamiętajmy!

Termin złożenia sprawozdania jest określony w umowie – sprawdź to! Zwykle to 30 dni od zakończenia realizacji zadania, czyli dla zadań zakończonych 31 grudnia 2016 r. termin mija 30 stycznia 2017 r.

Termin ten obowiązuje również w przypadku składania sprawozdania częściowego przy realizacji zadań wieloletnich.

 

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2017627.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=19.01.2017