Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs  na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018.

TERMIN, MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA OFERT:

  1. Rozpoczęcie naboru ofert:  2 marca 2017 r.
  2. Termin składania ofert: 9 marca 2017 r.
  3. Oferta może być złożona osobiście przez przedstawiciela oferenta, lub przesłana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zaklejonej kopercie na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Wybór organizacji partnerskich – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020). Decyduje data wpływu do MRPiPS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

A 7 lutego 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne nt. naboru.

http://www.mpips.gov.pl/…/podprogram-2017-i-podprogram-2018/