Spóźnialscy na wykazie 1%. Zmiana pożytku z podpisem prezydenta

13 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To niewielka, ale znacząca nowelizacja ustawy pożytkowej. Daje m.in. ministrowi możliwość dopisywania do wykazu uprawnionych do zbierania 1% organizacji pożytku, które nie dopełniły na czas obowiązków sprawozdawczych.

Projekt ustawy powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku 2016 r. Wniesiono go do Sejmu w grudniu 2016 r. Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, Andżelika Wardęga, tłumaczyła wtedy, podczas posiedzenia komisji sejmowej, zamiary projektodawców.

„Każdego roku mamy wiele pism, postulatów, wystąpień organizacji, że z nieswojej winy i niezależnych przyczyn nie są w stanie złożyć w terminie takiego sprawozdania. Proponujemy, żeby minister mógł w tej sprawie podjąć decyzję, ale tylko w sytuacji, kiedy opóźnienie nastąpiło bez winy organizacji lub z przyczyn od niej niezależnych”.

Minister zadecyduje o ostatecznym kształcie wykazu uprawnionych do 1%

Uchwalona 10 lutego 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tworzy dodatkowy mechanizm, dzięki któremu organizacje pożytku publicznego, które  nie umieściły na czas swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mogą liczyć na interwencję ministra i dopisanie do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%, mimo niedopełnienia obowiązku na czas.

Co będzie mógł zrobić minister? Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględni w wykazie organizację, która „wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności (…) w terminie (…) nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych” (fragment nowego ustępu 3a w art. 27a ustawy o działalności pożytku).

Podczas prac w Sejmie i w Senacie resort pracy dostarczył parlamentarzystom informacji, że przypadków OPP, które z niezależnych od nich przyczyn nie wypełniły swoich obowiązków (zobacz, co to za obowiązki) i nie znalazły się na liście, było w ostatnim okresie kilkanaście (w latach ubiegłych było ich znacznie więcej). W drugim czytaniu projektu ustawy próbowano uzupełnić zaproponowany przez MRPIPS przepis, tak żeby w decyzji wspierała ministra Rada Działalności Pożytku. Pozostawiono jednak pierwotną propozycję.

Pozostałe zmiany z nowelizacji – porządkujące i uzupełniające

Nowelizacja wprowadzi również:

  1. Doprecyzowanie obowiązku składania sprawozdań przez OPP, która traci status. Nowy ustęp 2d w art. 23 ustala, że organizacja pożytku publicznego tracąca status pożytku, składa ostatnie sprawozdanie za rok, w którym utraciła status.
  2. Uzupełnienie procedury wymiany informacji między sądami rejestrowymi a prowadzącym wykaz OPP ministrem (chodzi o informacje o utracie przez organizację statusu OPP). Procedura ta ma znaczenie w procesie określania, które OPP uprawnione są do korzystania z 1%.
  3. Poszerzenie listy przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Fundusz ten powstał pod koniec 2015 r. i bazuje głównie na źle wydanych środkach z 1%.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (TEKST, przed publikacją w Dzienniku Ustaw), sejm.gov.pl

Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [RTF], prezydent.gov.pl

 

Źródło: ngo.pl