OTWARTY UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA WŁOCŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW

Z uwagi na rezygnację jednej z osób z prac we Włocławskiej Radzie Seniorów I kadencji Prezydent Miasta Włocławek dnia 24 maja 2017 r. wydał Zarządzenie Nr 117/ 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów.

W związku z powyższym rozpoczęto procedurę wyboru nowego członka Włocławskiej Rady Seniorów.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 720), w związku z uchwałą Nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1161) oraz Uchwałą Nr XXI/80/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2281)

Prezydent Miasta Włocławek
ogłasza otwarty uzupełniający nabór kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów

  1. W publicznym uzupełniającym naborze mogą brać udział mieszkańcy Włocławka.
  2. Kandydat do Włocławskiej Rady Seniorów, zwanej dalej Radą, może się zgłosić za pośrednictwem podmiotu działającego na rzecz osób starszych (w tym organizacji pozarządowej), z wyłączeniem podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
  3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117 / 2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2017 r. Wzór zgłoszenia udostępniony jest w Biurze Obsługi Mieszkańców (hall główny Urzędu Miasta, Zielony Rynek 11/13), w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego (ul. Kościuszki 12, pok.20) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl w MENU w dziale „Dla Mieszkańców” zakładka „Włocławska Rada Seniorów”.
  4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 12, pok.20 w terminie do 12 czerwca 2017 r. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Włocławek.
  5. Zgłoszenia pod względem formalnym będzie oceniała trzyosobowa komisja w składzie określonym w § 4 Zarządzenia Nr 117 / 2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2017 r.
  6. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne oraz karta do głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl w MENU dziale „Dla mieszkańców”, zakładka „Włocławska Rada Seniorów” w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r.
  7. Każdy podmiot prowadzący działalność na rzecz seniorów na terenie miasta Włocławek może oddać głos na maksymalnie 1 kandydata za pomocą karty o której mowa w pkt. 6. Karta do głosowania winna być podpisana przez osoby upoważnione do wyrażenia zgody w imieniu podmiotu.
  8. W skład Rady w wyniku otwartego uzupełniającego naboru wejdzie 1 osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Włocławskiej Rady Seniorów
Zarządzenie nr 117/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów