Tylko do 10 lipca sprawozdanie do Urzędu Skarbowego

 10 lipca to ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, co jest obowiązkiem wszystkich stowarzyszeń i fundacji (z wyjątkiem NGO prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów*). Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

Ściśle rzecz biorąc, organizacje mają 10 dni – od daty zatwierdzenia sprawozdania – na przesłanie sprawozdania finansowego do swojego urzędu skarbowego.

Które NGO mają czas na złożenie sprawozdania do 10 lipca

Jeśli sprawozdanie finansowe było zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego – 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija właśnie 10 lipca.

Które NGO musiały złożyć sprawozdanie wcześniej niż 10 lipca

Jeśli zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze organizacji nastąpiło przed końcem czerwca, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego już upłynął – po 10 dniach od dnia zatwierdzenia.

 

Uwaga!
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy przepis zaostrzający kary wobec nieskładających sprawozdań: „Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Taki zapis zawiera nowy artykuł o numerze 80b, który znalazł się w Kodeksie karnym skarbowym (KKS). W przepisie nie wskazano bezpośrednio wysokości grzywny, co oznacza, że dotyczą jej zasady opisane w art. 48 KKS (kary zmieniają się co rok w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia – najniższa wynosi w 2017 r. 200 zł).

 

Źródło: ngo.pl