Raport z kontroli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO za lata 2012 – 2015.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO za lata 2012 – 2015.

Czy podzielacie krytyczną opinię kontrolerów, według których „FIO mógł pełnić istotną rolę we wdrażaniu rozwiązań pilotażowych i zbieraniu doświadczeń w zlecaniu zadań publicznych i realizowaniu polityki państwa przy udziale organizacji pozarządowych. Nie odegrał jednak takiej roli, a wady przyjętych wskaźników sprawiły, że nie dysponowano narzędziami do wiarygodnej oceny osiągania celów programów. Brakowało też podstaw do rzetelnej oceny trwałości i jakości dotowanych projektów.

Co więcej – sposób zarządzania programami FIO utrudniał porównywanie nakładów i efektów pomiędzy poszczególnymi ofertami, a tym samym wybór w konkursach najbardziej efektywnych projektów. Także sposób sprawowania nadzoru nad wykonaniem dotowanych zadań nie gwarantował przestrzegania ustawowych zasad efektywności wykorzystania środków publicznych.”? https://www.nik.gov.pl/…/nik-o-realizacji-programu-fundusz-…