Uzupełniający nabór na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Przypominamy, iż Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem Nr 330/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku  ogłosił uzupełniający  nabór na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.


W naborze na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają swoją siedzibę, oddział lub koło w mieście Włocławek.

Organizacje, o których mowa  powyżej mają prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady, przy zastrzeżeniu, że kandydat musi być osobą pełnoletnią oraz być mieszkańcem miasta Włocławek bądź działać w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów na członka Rady należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do powyższego Zarządzenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek (ul. Kościuszki 12 pok.20), w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a) bądź przesłać drogą meilową na adres zdrowie@um.wloclawek.pl lub cop.wloclawek@gmail.com

Zgłoszeń na kandydatów do Rady można dokonywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Zarządzenie nr 330/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełniającego naboru na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku