Nabór do komisji konkursowych

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do wskazywania osób do składów komisji konkursowych opiniujących oferty w  ramach planowanych na 2018 r. otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez  Urząd Miasta Włocławek.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 22 stycznia 2018 r. Zgłoszenia kandydata (z podaniem imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej organizacji) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com lub mkarbowska@um.wloclawek.pl.