Bieg po Życie

Głównym celem biegu jest popularyzacja ogónopolskiej akcji ” Biegam dobrze”, w której udział biorą włocławscy biegacze. Akcja polega na zbiórce środków finansowych na wybraną wcześniej Fundację. W tym przypadku jest to Fundacja Rak’n’Roll.

BIEG PO ŻYCIE

Regulamin

I ORGANIZATORZY
Fundacja Caietanus, Parafia Św. Stanisława, Pracownia Szat Liturgicznych SlawTom oraz Kamil Raus

II CELE IMPREZY
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
3. Popularyzacja ogólnopolskiej akcji „Biegam dobrze“
4. Zachęcenie mieszkańców do spędzania aktywnie czasu wolnego poprzez zabawę i rywalizację

III TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 25 lutego 2018r o godz.10.00
2. Miejsce biegu to Park im.Henryka Sienkiewicza we Włocławku
3. Trasa może nie będzie długa ( 3600 m ) ale będzie wymagająca

IV UCZESTNICTWO
1. Impreza ma charakter otwarty. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 25 lutego 2018 roku ukończą 18 lat lub 16 lat pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
a. zgłoszenie telefoniczne swojego udziału
b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;
c) akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność oraz ryzyko wynikające z charakteru Biegu. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają dobry stan zdrowia bez przeciwwskazań zdrowotnych;
d) akceptacja publikacji wizerunku Uczestnika oraz jego danych w relacjach z imprezy, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów .
4. Odbiór pakietu startowego wraz z numerem startowym odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

V POMIAR I LIMIT CZASU
W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasy.

VI KLASYFIKACJE
W biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn

VII ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr. 782 033 792
2. Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 12.00, lub w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.
3. Organizatorzy ustalają limit zawodników na 100 osób.
4.Jako że bieg ma charakter charytatywny każdy uczestnik proszony jest o wsparcie zbiórki jaką zorganizuje Parafia Św. Stanisława podczas odbierania pakietów startowych. Każdy wie na ile go stać. Cały dochód zostanie przekazany na zbiórkę Sławka (Fundacja Rak’n’Roll)
VIII BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów mieścić się będzie przy Parafi Św. Stanisława ul. Żeromskiego 19/21 we Włocławku (wejście od ul. Wiejskiej) i czynne będzie dnia 24 lutego 2018 ruku w godzinach od 13.00 do 16.00.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

IX NAGRODY
Informacje odnośnie nagród w późniejszym terminie. Są prowadzone rozmowy ze sponsorami.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane w widocznym miejscu. Osoby, które wystartują bez numeru startowego nie będą klasyfikowane.
2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. W przypadku pojawienia się na trasie biegu pojazdu uprzywilejowanego uczestnik ma obowiązek umożliwienia swobodnego przejazdu wyżej wymienionego.
3.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i świadomością, że podejmuje ryzyko.
4.Zawodnicy nie są ubezpieczeni
5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
7.W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

 

https://www.facebook.com/events/201656070411814/?active_tab=about