Nowelizacje Ustaw o pożytku i o NIW.

Dwie nowelizacje mają zwiększyć swobodę działania Prezesa Rady Ministrów oraz budżet Narodowego Instytutu Wolności. Nie trafią do konsultacji publicznych, ale będą opiniowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

RDPP otrzymała ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności oraz ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku z prośbą o „pilne” zaopiniowanie. Co zawierają przesłane Radzie nowelizacje?

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie proponuje się uzupełnienie w artykule 11b. Artykuł ten pozwala Prezesowi Rady Ministrów na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z pominięciem procedury konkursowej – może to robić, „jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny”.

Projektodawcy proponują zmianę, która pozwoli dodatkowo w przypadku zastosowania trybu z artykułu 11b, przeznaczyć znaczną część takiej dotacji na cele inwestycyjne.

W myśl nowelizacji ustęp 2 artykułu ma brzmieć:

„W przypadku, gdy zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, ma charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji”

W ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaproponowano zmianę kwoty dofinansowania, jakie NIW ma otrzymać na swoje działania. Kwoty te zapisane są w artykule 46 ustawy. Zapis ten mówi o „maksymalnym limicie wydatków budżetu państwa będącym skutkiem finansowania ustawy na lata 2017–2026”. Limit ten wzrośnie z 65 milionów do 387 milionów.

Z uzasadnienia wynika, że zaplanowano między innymi ponad dwu i półkrotny wzrost dotacji podmiotowej dla NIW w 2018 roku, a także wydatek ponad 20 milionów złotych na remont stałej siedziby Narodowego Instytutu Wolności.

ZOBACZ TREŚĆ PROJEKTU USTAWY

W przypadku obu projektów w Ocenach Skutków Regulacji zapisano, że nie będą one konsultowane publicznie „z uwagi na charakter proponowanych zmian” (projekt zwiększający budżet NIW) i „ze względu na pilny charakter projektu i brak negatywnego wpływu na obywateli” (projekt dot. art. 11b w ustawie o pożytku).

Źródło: ngo.pl