Konkurs ofert dla NGO – ,,prowadzenie kawiarni obywatelskiej,,Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku.

PREZYDENT MIASTA WłOCłAWEK ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzącej działalność pożytku publicznego, – ,,prowadzenie kawiarni obywatelskiej,,Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku.

Termin i miejsce składania wniosków:

Oferty opatrzone nazwa Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 w terminie do dnia 27.07.2018r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej o składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego
poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

 

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

http://www.bip.um.wlocl.pl/