Konkurs ofert dla NGO w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Prezydent Miasta Włocławek ogłosił Otwarty konkurs ofert nr 3  na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Rodzaj zadania:

Upowszechnianie imprez kultury fizycznej poprzez wpieranie organizacji imprez popularyzujących turystykę wodną na rzece Wiśle na obszarze miasta Włocławek.

Oferty powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2018 r. :

  • osobiście w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, Biuro Sportu i Turystyki
  • za pośrednictwem poczty (o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

http://www.bip.um.wlocl.pl/