Przypominamy o możliwości składania propozycji i uwag do „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019″

Przypominamy, iż w związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania propozycji i uwag do ww. programu.

Jednocześnie informujemy, że punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” (Uchwała nr XXXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r., zm. Uchwałą nr XLIV/68/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.).

Wnioski należy kierować droga elektroniczną na adres zdrowie@um.wloclawek.pl lub azglobicka@um.wloclawek.pl bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, przy ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 20 sierpnia br.