Otwarte konkursy ofert

Zasady, którymi należy się kierować przy składaniu ofert, realizacji zadań i rozliczaniu dotacji w konkursach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek

Wszelkie niezbędne dla oferentów informacje dotyczące konkursu, w szczególności: rodzaj zadania, wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert zawarte są w zarządzeniach ogłaszających otwarte konkursy ofert oraz w Zarządzeniu Nr 13/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienionym Zarządzeniem Nr 292/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Aktualne ogłoszenia konkursowe

BIP Urzędu Miasta Włocławek

Formularze, dokumenty konkursowe

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu MPIPS z 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r, Nr 6, poz,25).

Wzory dokumentów:

W otwartych konkursach ofert ogłoszonych po dniu 3 września 2016 r. podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym  składają oferty na realizację zadania publicznego wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych (DZ. U z 2016 poz. 130).
Nowe wzory dokumentów do pobrania: