Konkurs w PO WER: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.14 „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” w ramach II Osi Priorytetowej: “Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin naboru wniosków: od 25 stycznia do 1 lutego 2016 r. Szczegóły na stronie: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1889188.html