Otwarty konkurs ofert.

Zarządzeniem nr 25/2016 Prezydenta Miasta Włocławek ogłoszono właśnie otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Więcej informacji : http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-252016-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-27-stycznia-2016-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gmi/