UWAGA!!! Konkursy dla NGO

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2016 oraz otwarty konkurs ofert nr 24/2016. Oferty należy składać do 25 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) uchwałą nr 21/691/16 ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

Regulamin konkursu 22/2016 – do pobrania http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci,4,l1.html

2) uchwałą nr 21/690/16 ogłosił otwarty konkurs ofert nr 24/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”;

Regulamin konkursu 24/2016 – do pobrania http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci,4,l1.html

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach będzie się odbywało wyłącznie za pomocą generatora ofert

———————————————————————————————————-
Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10/05/2016

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego w 2016 r. zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategoriiindywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć:

  • opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody;
  • materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
  • co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Wnioski należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie do dnia 31 lipca 2016 r.

ŹRÓDŁO: PISMO, KTÓRE WPŁYNĘŁO DO MRDPP WŁOCŁAWEK (W SEGREGATORZE RADY), 

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/nagrody-specjalne-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej.html