INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W RAMACH PO WER

Budżet programu: 40 000 000 zł.
Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków UE i środków budżetu państwa: 97% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna wartość wnioskowanej kwoty: 500 000 zł.

Termin składania wniosków: od 18 do 29 lipca 2016 r.

Szczegóły na stronie:

https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/363,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-003-16

„Nowe rozwiązanie” jest rozumiane jako produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

„Współpraca z partnerem zagranicznym” (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej.

Wnioski można składać w ramach 7 tematów:
1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Kto może ubiegać się grant
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, czyli m.in.:
– organizacje pozarządowe
– szkoły i placówki systemu oświaty
– uczelnie
– podmioty ekonomii społecznej
– instytucje rynku pracy
– przedsiębiorstwa i in.

Więcej na stronie: