Ogłoszenie o naborze partnerów

Nabór Partnerów do realizacji projektu

w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu
nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne. Ogłoszenie
o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=7