Ruszyły konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Włocławek z Organizacjami Pozarządowymi w 2017r.

Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi w 2017r.
Zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowanie współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych – do zgłaszania propozycji i uwag do programu.
Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres mkarbowska@um.wloclawek.pl lub pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego , przy ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 10 sierpnia br.
Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być „Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2016”, dostępny pod adresem: http://www.wloclawek.pl/…/113/program-wspolpracy-na-rok-2016