Dotacje podmiotowe: Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Do 16 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji podmiotowych na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Dotacje podmiotowe przyznawane są podmiotom, które realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy);

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy);

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy);

4) działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy);

5) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy);

6) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy).

  1. Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dotacji podmiotowej, składa jeden wniosek o udzielenie tej dotacji.
  2. Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacjom społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości, działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393) lub ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.). Przy ich udzielaniu będą brane pod uwagę następujące informacje:

1) posiadanie przez wnioskodawcę od przynajmniej pięciu lat osobowości prawnej potwierdzonej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) prowadzenie przez wnioskodawcę działalności, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy;

3) w przypadku wnioskodawcy, który w 2015 r. otrzymał z budżetu ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych dotacje na realizację zadań na rzecz mniejszości narodowych lub etnicznych albo języka regionalnego – ocena dokonana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sposobu realizacji przez organizację tych zadań;

4) wysokość środków uzyskanych przez wnioskodawcę z różnych źródeł i przeznaczonych przez niego w 2015 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, służących realizacji celów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub art. 20 ust. 2 ustawy.

  1. Przy udzielaniu dotacji podmiotowych będą uwzględniane koszty ponoszone przez organizację lub instytucję kulturalną na:

1) obsługę finansowo-księgową i prawną oraz wynagrodzenie pracowników biurowych;

2) eksploatację[2] i najem lokali służących działalności programowej organizacji mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym lub eksploatację i najem lokali instytucji kulturalnych.

  1. W przypadku wniosku o dotację podmiotową wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% całości kosztów realizacji zadania.

Uwaga: 10% należy liczyć od kosztu całkowitego realizacji zadania, a nie od wnioskowanej wysokości dotacji!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa:

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2017/dotacje/9710,Informacja-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-real.html