Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2014 – 2020.
Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:
posiadać wyższe wykształcenie,posiadać co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w obrębie problematyki związanej z działalnością III sektora,posiadać doświadczenie w ocenianiu i weryfikacji wniosków / ofert z programów grantowych finansowanych np. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków administracji publicznej z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej szczegółów i dokumenty do pobrania na stronie:
http://www.pozytek.gov.pl/Nabor,ekspertow,FIO,3919.html