“Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce”

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia połączonego z warsztatami.

“Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce” to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus – organizację pozarządową z blisko 20 letnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych o możliwościach aplikowania o środki w perspektywie finansowej 2014-2020.

W każdym z województw do października 2017 r. przewidziano :
– 2 seminaria informacyjne (8 h), złożone z części plenarnej i warsztatowej dla 50 uczestników nt. możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez III sektor w perspektywie finansowej
2014-2020;
– 7 warsztatów (8 h) poświeconych pracy nad projektem w wybranych obszarach tematycznych tj.: projekty adresowane do  grup defaworyzowanych, ekonomia społeczna, projekty edukacyjne, sport
i zdrowie, usługi na rzecz rodziny, opieka nad osobami zależnymi, budowanie partnerstw, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
– wsparcie doradcze indywidualne i grupowe w kontekście planowanych i przygotowywanych projektów;
Ponadto odbędą się.:
– szkolenia z wykorzystaniem platformy e-leraningowej
– 24 webinaria (wykłady on-line)

Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zarejestrują się na platformie edukacyjno-rekrutacyjnej, zostaną objęci działaniami informacyjno-promocyjnymi (m.in. newsletter, sms-y edukacyjne), a także będą mogli uczestniczyć w moderowanych forach dyskusyjnych i korzystać z publikowanych na platformie eksperckich artykułów tematycznych.

Seminaria i warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, praktyków w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Proponowane działania są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do skorzystania z projektu i upowszechnieni informacji o projekcie.

Więcej informacji na stronie www.ckngo.plwww.facebook.com/FunduszeEuropejskieNGO

Biuro projektu:
ul. Kępna 17a/2, 03-730 Warszawa
tel. (22) 629 17 24