Nabór do komisji konkursowych

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert planowanych na 2016r., ogłaszanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 9 grudnia 2016r. Zgłoszenia kandydata (z podaniem imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej organizacji) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com   lub mkarbowska@um.wloclawek.pl