Konsultacje w sprawie Rocznego Programu współpracy z NGO

Informujemy, iż Zarządzeniem nr 121/2018  z dnia 30 kwietnia 2018 r Prezydent Miasta Włocławek zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

Konsultacje będą prowadzone od 30 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r. 

Treść Zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

http://www.bip.um.wlocl.pl/