Konkurs “Wolontariat w akcji”

Fundacja „Samotna Mama” zaprasza do udziału w konkursie “Wolontariat w  akcji”, który jest powiązany z XIX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest promocja „dobrych praktyk” profesjonalnego wolontariatu. Cel konkursu zostanie zrealizowany poprzez wybór i nagrodzenie do 3 najlepszych aplikacji konkursowych, dostarczonych/nadesłanych przez uczestników konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być organizacja pozarządowa oraz każdy inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mająca siedzibę (w tym oddział lub filię) i prowadząca działalność pożytku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (oprócz Organizacji realizującej niniejszy projekt oraz podmiotów, których przedstawiciele biorą udział w pracach Komisji Konkursowej).

Z udziału w konkursie „Wolontariat w akcji” wykluczeni są laureaci poprzednich edycji konkursu „Wolontariat w akcji”, jak i organizacje, z którymi powiązani są członkowie Komisji Konkursowej (poprzez podległość służbową i/lub współpracę o charakterze społecznym lub odpłatnym w okresie minionych 2 lat przed dniem ogłoszenia konkursu  i/lub zasiadanie w organach organizacji aplikującej w okresie  minionych dwóch lat przed dniem ogłoszenia konkursu).

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 22 maja 2018 r. (decyduje data wpływu) pełnej aplikacji konkursowej w jeden z poniższych sposobów:

a. dostarczenie (osobiste lub pocztą tradycyjną – do godz. 20.00) na adres:
Fundacja “Samotna Mama”, ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek
z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”

b. przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną (skan oryginału) na adres forum2018_kujawskopomorskie@onet.eu  (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji).

 

Do pobrania:

FORMULARZ_nr_1

FORMULARZ_nr_2

REGULAMIN_KONKURSU_WOLONTARIAT_W_AKCJI