REINTEGRACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW WŁOCŁAWKA – I EDYCJA

REINTEGRACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW WŁOCŁAWKA – I EDYCJA

 projekt realizowany przez Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 Projekt skierowany do osób:

  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • wieku aktywności zawodowej – 15-64 lata,
  • z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • niepracujących,
  • z terenu miasta Włocławek.

 Proponowane formy wsparcia:

  1. poradnictwo i wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych:

Dla 30 uczestników

– grupy wsparcia – 11 mcy 2h/tyg

– poradnictwo psychologiczne – indywidualne 150h (ok. 3 h na osobę – wg potrzeb określonych w IŚR) – w okresie listopad 2017 – luty 2018

– poradnictwo psychologiczne grupowe – 28 h x 3 gr – w okresie listopad 2017 – luty 2018

– warsztaty z zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy – 12 h x 3 gr – w okresie listopad 2017 – luty 2018

– animacja lokalna – 1xmc – uczestnicy + otoczenie

  1. pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe (dla osób niezarejestrowanych w PUP)

Dla 14 uczestników ścieżki zawodowej:

– grupowe doradztwo zawodowe – 28 hx x 2 gr siedmioosobowe

– szkolenia – II –V 2018

– pośrednictwo pracy – III – IX 2018

– staże zawodowe – VI – IX 2018

  1. Wsparcie finansowe – zasiłki celowe specjalne przez cały okres uczestnictwa w projekcie – ok. 154,00 zł mc/os

 

 Informacje:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,

II piętro pok. 204 i 232   tel: 54 423 23 51 lub 54 423 23 45

www.projekty.mopr.wloclawek.pl

 

 Dofinansowanie projektu z UE: 288 279,86 zł