Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Włocławek

Na podstawie. art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z pózn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXXI/62/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek,

Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy[i] rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących proponowanych zapisów Programu.

Konsultacje społeczne projektu uchwały prowadzone będą w okresie od 22 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. w formie:

  • otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 5 czerwca 2018r. r. o godz. 17.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 we Włocławku;

 • zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego:

– drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

– drogą korespondencyjną lub osobiście na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek w godzinach pracy Urzędu.

 • zbierania uwag ustnych w:

– kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku
w godz. od 11.00 do 18.00, w soboty
 w godz. od 11.00 do 16.00

– Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206 II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w poniedziałek, środę
i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00,

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 dostępny będzie od dnia 15 maja 2018 r. na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz konsultacyjny dostępny będzie od dnia 22 maja 2018 r. na stronie podmiotowej miasta
w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasta Włocławek 
www.wloclawek.pl,
na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu, a także w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” i w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 1. a)  z datą wpływu przed dniem 22 maja 2018 r. oraz po dniu 13 czerwca 2018 r.,
 2. b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem interesariusza bądź osoby reprezentującej interesariusza,
 3. c)  przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji
  i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji
  ).

Raport z przeprowadzonych konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, rewitalizacja.wloclawek.eu oraz na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść obwieszczenia, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek; Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne; Lista dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek:  http://www.bip.um.wlocl.pl/