Terminy składania wniosków w programie “Demokracja w działaniu”

Dotacje instytucjonalne

Działalność organizacji pozarządowych w dużej mierze opiera się  na środkach publicznych i polega na realizowaniu projektów finansowanych z tych środków. Pisanie wniosków, działania „projektowe”, rozliczanie dotacji pozostawia niewiele przestrzeni na myślenie o długofalowym rozwoju organizacji, modyfikowaniu strategii i metod działania. Często brakuje czasu i możliwości na zadbanie o dobrą komunikację ze światem zewnętrznym, angażowanie zwolenników, zakorzenienie się w społecznościach czy różnicowanie źródeł finansowania, pozwalające na uniezależnienie się od środków publicznych. W ramach programu Demokracja w Działaniu chcemy wesprzeć organizacje, które są gotowe stawić czoła tym wyzwaniom. 

Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Preferowane będą wnioski organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na: płeć, religię, wyznanie lub światopogląd, rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz organizacji zajmujących się obywatelską kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych szczególnie istotnych dla demokratycznego państwa prawa.

Na co można przeznaczyć dotację

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Mogą to być:
•    zarówno inicjatywy dotyczące bezpośrednio: ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji lub sprawowania obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania  przez nie zasad demokratycznego państwa prawa;
•    jak i przedsięwzięcia służące: poprawie komunikacji i zwiększeniu zasięgu oddziaływania podejmowanych inicjatyw; lepszemu poznaniu i odpowiadaniu na potrzeby społeczności lokalnych i środowisk, do których adresowane są inicjatywy; budowaniu bazy sojuszników i wolontariuszy; pozyskiwaniu środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych).

Nie oczekujemy wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Zachęcamy, aby składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by wzmocnić organizację i prowadzić kluczową dla niej działalność.

Z dotacji można będzie pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagamy też wkładu własnego, z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

W jakiej wysokości i na jaki okres można otrzymać dotację
Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 

Harmonogram

  1 etap – wnioski wstępne
Składanie wniosków wstępnych 16 sierpnia – 16 września
Decyzje o zaproszeniu do składania wniosków pełnych do 1 października
  2 etap – wnioski pełne
Składanie wniosków pełnych do 31 października
Spotkania z organizacjami październik-listopad
Decyzje o przyznaniu dotacji do 17 grudnia

 

Pełna informacja dostępna na: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1