Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2018 Grand Prix Zalewu Włocławskiego 2018 SALAMANDER CUP 2018

Sponsor Główny Tytularny Regat: Salamander Window & Door Systems S.A,
87-800 WŁOCŁAWEK al. Kazimierza Wielkiego 6a,
www.salamander-windows.com
Organizatorzy:

➢ YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie,
87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5; http://www.yca.pl; biuro@yca.pl
• Marek LEWANDOWSKI: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl
• Andrzej SPYCHALSKI: 602 468 084; asas.anwil@op.pl
• Wojciech WARECKI: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl
➢ Salamander Window & Door Systems S.A,
87-800 WŁOCŁAWEK al. Kazimierza Wielkiego 6a; www.salamander-windows.com
• Katarzyna KACPRZAK: 662 098 628; kkacprzak@salamander-windows.com

1. Termin i ranga Regat: Eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) „SALAMANDER CUP 2018”
zostaną rozegrane w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r. (sobota-niedziela). Regaty są zawodami rozgrywanymi
w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 1,0 oraz w
ramach Grand Prix Zalewu Włocławskiego na akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).

2. Regaty PPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 ÷ 2020 World Sailing,
Zawiadomieniem o cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018, Przepisami klasowymi jachtów klasy
T 2017 ÷ 2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach
eliminacyjnych, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO i OPEN. Limit jachtów w poszczególnych
klasach koniecznych do uznania Regat za odbyte w klasie ustala się na cztery (4) jednostki.

4. Regaty PPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
SALAMANDER CUP 2018_Zawiadomienie_2 Strona 2 z 3

5. Biuro Regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl

6. Port Regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie
slipowanie jachtów na terenie portu Regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia
nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu – z
wyprzedzeniem 24 godzinnym – do Zbigniewa KACPRZAKA tel. 697 701 481.

7. Zgłoszenia do Regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach
zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z
chwilą wniesienia opłaty startowej) oraz w biurze regat w piątek, 15 czerwca 2018 r. w godzinach od 18:00 do
22:00 i w dniu regat 16 czerwca 2018 w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez
Organizatora – druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .

8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat.
Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS.

9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku
zgłoszenia w przeddzień zawodów w piątek, 15 czerwca, najpóźniej do godziny 22:00, natomiast w dniu
zawodów opłata startowa wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem
jachtu do regat.

10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami),
pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.

11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością
w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w piątek 15 czerwca
2018 r. oraz od 08:00 do 09:30 w sobotę 16 czerwca 2018 r. w porcie Marina Zarzeczewo.

12. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu (za częściową odpłatnością w kwocie 30, – złotych od jachtu)
w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w piątek 15 czerwca 2018 r.

13. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać
dokonana w dowolnym czasie podczas Regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości
zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z
przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji
Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu w osobach:
Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik.

14. Otwarcie Regat: uroczyste otwarcie regat SALAMANDER CUP 2018 odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2018
o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.

15. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w sobotę 16 czerwca 2018 r.

16. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

17. Wyścigi: Organizator planuje w ramach PPJK rozegranie co najwyżej 9-ciu wyścigów.

16 czerwca (sobota) start do pierwszego wyścigu dnia – godzina 12:00;

17 czerwca (niedziela) start do pierwszego wyścigu dnia – godzina 09:00;

W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

18. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu
– regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.

19. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 30 minut od chwili
zakończenia ostatniego wyścigu dnia. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym
komunikatem do 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone
zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni,
jako świadkowie.

20. Nagrody:
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu I – otrzymują puchar, medale i dyplomy;
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu II – III – otrzymują medale i dyplomy;
• nagrody finansowe w klasach za zdobycie I miejsca – 500, – zł,
SALAMANDER CUP 2018_Zawiadomienie_2 Strona 3 z 3
• przewidziane fanty rzeczowe – losowane wśród zapisanych załóg.
Wszystkie załogi pozostałe, otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

21. Kategoria regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego
Sponsora Regat firmy Salamander Window & Door Systems S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez
Organizatora.

22. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnie
obowiązujących przepisów żeglugowych.

23. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia
(„obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

24. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i
sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach
dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat SALAMANDER CUP.

25. Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich
rozpoczęciem, podczas lub po Regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora
nie zwalnia uczestników Regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodników /sternika i załogantów/ lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

26. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów
startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

27. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC,
obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował
nie przyjęciem zgłoszenia do Regat. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed
Regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas trwania regat.

Wyżywienie: Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia wyżywienie w postaci czterech posiłków: sobota
16.06.2018 – śniadanie oraz obiadokolacja w formie dań z grilla, niedziela 17.06.2018 – śniadanie + żurek.
Pole biwakowe: Organizator udostępnia – na czas regat – możliwość bezpłatnego skorzystania z pola biwakowego
(namiotowego) w Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy własne uczestników).

Organizatorzy
YACHT CLUB ANWIL
Salamander Window & Door Systems S.A.,

SALAMANDER CUP 2017_ZGŁOSZENIE DO REGAT