Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informujemy, iż w związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  rozpoczęto wybory członków kolejnej kadencji.
Sejmik tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów,  praca w Sejmiku ma charakter społeczny, a od jego członków oczekuje się dużego zaangażowania w sprawy społeczne, możliwości dojazdu na spotkania Sejmiku (koszty nie są refundowane), dostępu do poczty elektronicznej (co najmniej raz w tygodniu), ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatów do kolejnej kadencji Sejmiku do dnia 16 października 2018 roku za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl; lub  cop.wloclawek@gmail.com

Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy:

  • Konsultowanie i wspieranie działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  • Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
  • Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
  • Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego;
  • Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i  Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych;
  • Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji;
  • Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;
  • Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko– Pomorskiego.

Sejmik pracuje w oparciu o regulamin, z którego treścią można zapoznać się tutaj