Otwarty konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informujemy , że został ogłoszony otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach konkursu zostanie rozdysponowane wsparcie finansowe na 8 głównych zadań. Wśród nich są m.in.: prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, organizowanie lokalnych akcji i kampanii informacyjnych o charakterze prewencyjnym, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w tym udzielanie świadczeń pomocowych: terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych i integracyjnych.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Komplety dokumentów konkursowych są przyjmowane w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 12  w terminie do 17 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcia konkursu poznamy miesiąc później.

Szczegółowa specyfikacja konkursu jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2019-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-przez-organizacje-po/