Konsultacje dot. Programu współpracy na rok 2020

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania propozycji i uwag do ww. programu.

Jednocześnie informuję, że punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” (Uchwała nr III/19/2018 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 10 grudnia 2018 r.).

Wnioski należy kierować droga elektroniczną na adres  zdrowie@um.wloclawek.pl lub azglobicka@um.wloclawek.pl, bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, przy ul. Kościuszki 12.

Konsultacje maja charakter nieoficjalny na prośbę organizacji. Ich celem jest wskazanie przez organizacje propozycji do Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020″

Konsultacje, które  odbędą się w terminie późniejszym, na podstawie uchwały w sprawie określenia szczegółowo sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego z dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, to praca już na konkretnym materiale – przygotowanym projekcie “Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Termin składania propozycji upływa 27 sierpnia br.