Ogłoszenie !!!

Prezydent Miasta Włocławek zarządzeniem nr 397/2019 z dnia 24 września 2019 r. wydłużył termin konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w  sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2019-2021”.

Termin na zgłoszenie wniosków i uwag do niniejszego projektu do dnia 8 października 2019 r.  

 

Zarządzeniem nr 397/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019