II tura konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów otyczących realizacji zadań publicznych

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił II turę konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Przedmiotowy projekt jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – https://pozytek.gov.pl/ w zakładce Konsultacje publiczne

Uwagi należy przesyłać na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl(w tym również w wersji edytowalnej) najpóźniej do dnia 5 lutego 2020 r.

Informacja o konsultacjach

Źródło