Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku!

25 lutego 2020 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazał się konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert upływa 17 marca 2020 roku (decyduje termin dostarczenia oferty do Urzędu Miasta!)

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert i sprawozdań (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), które są dostępne pod adresem:  http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/120/formularze-dokumenty-konkursowe

Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w ramach konkursu.

Przykładowy WZÓR wypełnienia oferty znajduje się http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/55/dokumenty-do-pobrania