Rada Działalności Pożytku Publicznego naszego województwa podsumowała pierwszy rok działalności.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji informuje w sprawozdaniu o przeprowadzonych działaniach po pierwszym roku swojej działalności.

Obecna kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) naszego województwa jest pierwszą kadencją, w której 7-osobowa reprezentacja III sektora (tzw. cześć pozarządowa Rady) została wybrana w drodze otwartego, regionalnego głosowania. Kandydatki i kandydatów zgłosiły organizacje pozarządowe z województwa (łącznie 20 zgłoszeń), a następnie w trwającym trzy tygodnie głosowaniu wzięły udział 122 organizacje. Więcej o wyborach do Rady >>. Pierwsze posiedzenie Rady w 2019 roku wiązało się z koniecznością wyboru Prezydium Rady, jak i przedstawicieli Rady w Konwencie Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej.

I.    Fundusze unijne po 2020 roku. Od I półrocza 2019 roku ruszyły przygotowania do stworzenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, który opisze cele i zasady wydatkowania środków unijnych po 2020 roku. Rada  nie tylko spotkała się z przedstawicielami departamentu Urzędu Marszałkowskiego, przygotowującego projekt nowego RPO, ale przede wszystkim na przełomie lipca i sierpnia br. odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych dot. przygotowywanych rozwiązań. Inicjatorem spotkania była RDPP, a materiałem do dyskusji zestaw rekomendacji dot. usprawnień w funduszach unijnych wypracowany w rozbudowanym procesie konsultacyjnym w środowisku pozarządowym (więcej o tym procesie >>). Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia tworzenia nowego RPO, harmonogram prac
i wstępna koncepcja rozwiązań, a w kolejnej prezentacji główne postulaty środowiska NGO w naszym regionie dot. przyszłej perspektywy. W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 osób. Co najważniejsze, udało się je zorganizować przed powstaniem pierwszej wersji projektu RPO. Wśród prezentowanych rekomendacji NGO znalazły się m.in. metoda regrantingu, który pozwoliłaby realizować projekty o mniejszej skali bez rozbudowanego obciążenia administracyjnego dla realizatora, postulat elastycznego podejścia do typów projektowych w działaniach i poddziałaniach, które zakłada dopuszczenie do współfinansowania UE większej liczby, często autorskich propozycji NGO, odejście od rozwiązań typu OSI/ORSG, które nie służą elastyczności podejścia i lepszej dystrybucji środków, a także zniesienie wymogu wkładu własnego i wymogu konkretnego obrotu finansowego dla NGO. (Więcej o spotkaniu >>).

II.    Regranting. Przygotowany w 2018 roku wstępny pomysł na regranting, czyli na wprowadzenie uproszczonej formy konkursowej na dotacje dla organizacji pozarządowych finansowane z budżetu województwa, został w 2019 roku opracowany w zakresie procedur aplikowania
o środki i ich rozliczania. Powstanie procedur było wynikiem dwóch spotkań warsztatowych – dwudniowego i jednodniowego, zorganizowanych w listopadzie i grudniu 2019 roku. W warsztacie uczestniczyli członkowie Rady, jak i reprezentanci organizacji pozarządowych – w celu wyłonienia uczestniczek i uczestników do udziału w pracach zespołu przeprowadzono nabór zgłoszeń. W warsztatach uczestniczyło ponad 20 osób. Działania związane z regrantingiem będą kontynuowane w 2020 roku.

III.    Nowa Strategia Rozwoju Województwa. W związku z powstającą Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku, Rada przygotowała dwudniowy warsztat o tworzeniu strategii i roli organizacji w jej powstaniu. Dwudniowe spotkanie (5-6 grudnia 2019) służyło zebraniu propozycji stowarzyszeń i fundacji do powstającej strategii, ale też zaplanowaniu udziału NGO w procesie jej tworzenia. Uczestnikami warsztatu byli członkowie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także reprezentantki i reprezentanci NGO z naszego regionu, wybrani w otwartym naborze zgłoszeń (Rada zapewniła dla nich 6 miejsc). Spotkanie poprowadzili reprezentanci Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego oraz moderator, który czuwał nad wypracowaniem i udokumentowaniem pomysłów i propozycji grupy (więcej o spotkaniu >>). Działania związane ze Strategią będą kontynuowane w 2020 roku.

IV.    Fundusz pożyczkowy. Rada kontynuowała pracę nad stworzeniem funduszu pożyczkowego dla NGO. W tym celu zorganizowano spotkanie Rady z prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o., a w związku z trudnościami (barierami prawnymi) w stworzeniu funduszu pożyczkowego dla NGO, Rada zdecydowała się na zaproponowanie zmian w prawie instytucjom odpowiedzialnym za jego przygotowanie.

V.    Inne zagadnienia. Rada podjęła także decyzje ws.

•    wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 w obszarze „ochrona środowiska” spośród zgłoszeń nadesłanych przez organizacje pozarządowe (luty 2019);
•    poparcia stanowiska Rady DPP Powiatu Tucholskiego zawierającego apel o zniesienie wymogu uzyskania podpisu kwalifikowanego przez członków zarządu organizacji pozarządowych – list skierowany do Ministra Finansów i do Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego (luty 2019);
•    zaopiniowania sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018” oraz częściowego sprawozdania z wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 (kwiecień 2019);
•    przygotowania i podsumowania wyników ankiety nt. Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych 2019. Wyniki ankiety były podstawą dla ustalenia organizacyjnego
i merytorycznego wymiaru realizacji Forum (kwiecień 2019);
•    utworzenia budżetu Rady. Rada przygotowała wniosek o utworzenie nowego zadania
w budżecie województwa z kwotą 30 tys. zł na każdy rok funkcjonowania Rady (czerwiec 2019). Od sierpnia 2019 roku Rada dysponuje budżetem, który został wydatkowany na realizację opisanych powyżej zadań: tworzenia procedur dla regrantingu (w ramach dwudniowych warsztatów z noclegiem i spotkania jednodniowego) oraz warsztatu dot. powstającej Strategii Rozwoju Województwa do 2020 roku (dwudniowe spotkanie z noclegiem);
•    zwrócenia się do Komitetu Monitorującego RPO o powołanie zespołu roboczego ds. przygotowania wdrażania instrumentu RLKS w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027
i uwzględnienie w tym zespole reprezentacji wszystkich zainteresowanych stron, w tym podmiotów dotychczas niekorzystających ze wsparcia w ramach RLKS. List wysłany w tej sprawie do Komitetu powstał jako reakcja na liczne uwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez organizacje pozarządowe co do efektywności stosowanych dotychczas rozwiązań w RLKS. List pozostał bez odpowiedzi (czerwiec 2019);
•    zmian regulaminu działania Rady w zakresie rozszerzenia aspektów współpracy m.in.
o współpracę z Konwentem Wojewódzkich RDPP oraz kwestii inicjowania różnych działań przez Radę. Ponadto uregulowano kwestie kontynuacji działania dotychczasowej kadencji Rady po wyborze kolejnej Rady – zgodnie z aktualnie przyjętym rozwiązaniem Rada, której kadencja kończy się będzie realizowała zadania do czasu ukonstytuowania się Rady kolejnej kadencji (październik 2019);
•    zaopiniowania projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020” (październik 2019).

VI.    Reprezentowanie RDPP

1.    Udział przedstawicieli Rady w spotkaniu Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego.
2.    Udział przedstawiciela Rady w Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej.
3.    Udział w uroczystościach wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”.
4.    Udział w Wojewódzkim Forum Organizacji Pozarządowych.

VII.    Terminy posiedzeń
W roku 2019 odbyło się  5 posiedzeń Rady w następujących terminach:
–    11.02.2019
–    10.04.2019
–    26.06.2019
–    09.10.2019
–    14.11.2019

Ponadto pomiędzy posiedzeniami RDPP odbywały się spotkania Prezydium Rady (łącznie 6).

Od 2019 roku Rada prowadzi grupę tematyczną na Facebooku: Kujawsko-Pomorska RDPP >>.

Źródło