Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO bez działalności gospodarczej w 2020 roku

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2020 r. sprawozdania sporządza się i podpisuje ELEKTRONICZNIE.

Sprawozdania organizacji pozarządowej – najważniejsze informacje

Wzór

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.

Podpisy

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.

Terminy

W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Dla takich organizacji terminy sprawozdawcze są następujące:

  • Sporządzenie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 31 marca 2020 r.
  • Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 30 czerwca 2020 r.
  • Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia; dla sprawozdania za 2019 – do 10 lipca 2020 r.

 

Już od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Co ważne, sprawozdania za rok 2019 są sporządzanie elektronicznie w tzw. strukturze logicznej.

 

Źródło