Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Włocławek w ramach naboru uzupełniającego, ogłosił możliwość zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia, po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w pokoju nr 20, w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, 87-800 Włocławek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2020 r., w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku”.

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie nr. 1/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 roku