Trwa rekrutacja do projektu „AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór do projektu pn. „AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!”,
który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej
11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt adresowany jest do:

20 osób (kobiet -12, mężczyzn – 8), w tym 12 osób niepełnosprawnych (kobiet – 7, mężczyzn – 5) zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz 8 osób
(kobiet – 5, mężczyzn – 3) z otoczenia tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Proponowane formy wsparcia w projekcie:

1. Grupowe warsztaty motywacyjne;
2. Grupowe warsztaty prawnicze;
3. Warsztaty z aktywizacji społecznej (praca socjalna);
4. Grupowe warsztaty informatyczne;
5. Grupowe warsztaty dietetyczne;
6. Grupowe warsztaty z wizażu;
7. Działania o charakterze środowiskowym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, którzy są zainteresowani uczestnictwem w projekcie
i spełniają powyższe warunki mogą składać ankiety rekrutacyjne do Biura Projektu – MOPR we Włocławku,
przy ul. Ogniowej 8/10 – wrzucając je do urny znajdującej się przed wejściem do budynku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie internetowej
MOPR – http://mopr.wloclawek.pl/ w zakładce projektowej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 54 423 23 74 lub e-mail: niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl

 

Plakat Aktywni Mimo wszystko do pobrania