Walne zebranie on-line

Drodzy, drogie,
sytuacja przymusowej kwarantanny nakłada na organizacje społeczne liczne ograniczenia.  Na dzień dzisiejszy najbezpieczniej jest przenieść działalność do internetu i pozostać w domu.
W nadziei, że większość z Was podoła temu wyzwaniu, publikujemy aktualny informator ze strony ngo.pl na temat narzędzi pomocnych w organizowaniu pracy online.
Będziemy na bieżąco śledzić rozwój sytuacji i informować Was o wszelkich zmianach umożliwiających spotykanie się i działalność NGO w realu. Prosimy Was o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż na chwilę obecną nie można przeprowadzać żadnych konferencji, seminariów, zjazdów, szkoleń, czy warsztatów, ani innych spotkań zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku poz. 792): “Do odwołania zakazuje się: innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.” Co prawda §14 ust. 2 tego Rozporządzenia stanowi, że ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, jednak NGO prowadzą działalność pożytku publicznego, a nie zawodową lub realizują zadania publiczne, jednak to nie jest działalność zawodowa, czy służbowa. Mogą spotykać się osoby pracujące w NGO na umowę-zlecenie, czy etatowe, ale jeśli mają prowadzą szkolenie, warsztat dla osób niezatrudnionych w danym NGO to takie spotkanie jako szkolenie, czy warsztat podpada pod zakaz z § 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia. 
Aby Wasza działalność nie była zamrożona, przedstawiamy poniżej przydatne wskazówki jak online zorganizować walne zebranie: