„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2019 – 2020

Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, finansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu:
Celem Programu jest zapewnienie pełnoletnim osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym
wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z
usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, a limit godzin usług asystenta
przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Usługi asystenckie przyznawane są nieodpłatnie.

Dane finansowe:
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2020r.
Całkowity koszt realizacji Programu: 1 330 368,75 zł.
Planowana liczba beneficjentów Programu: 100 osób niepełnosprawnych, w tym: 50 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i 50 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać w Centrum
Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, tel.: 54 423 23 74, e-mail:
niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl.