Program współpracy na rok 2021

Podstawą dobrej współpracy jest realizacja wspólnych celów i zamierzeń. Roczny program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem. To właśnie w Programie określone są m.in priorytetowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, a także wszystkie narzędzia współpracy (zarówno finansowej jak i pozafinansowej) pomiędzy Miastem a NGO.

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania propozycji i uwag do ww. programu.

Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” (Uchwała nr  XVI/172/2019/Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. ).

Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres zdrowie@um.wloclawek.pl lub aantosik@um.wloclawek.pl bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 30 lipca 2020 r.