Informacja o możliwości składania propozycji i uwag do Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłoszenia propozycji i uwag do programu.

Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być “Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” (Uchwała nr XVI/172/2019/Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r.).

Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres zdrowie@um.wloclawek.pl lub aantosik@um.wloclawek.pl bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 30 lipca 2020 r.