Otwarty nabór na kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku  

W związku z kończącą się IV kadencją Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku oraz Uchwałą nr XXXIIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem Nr 248/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. ogłasza otwarty nabór na 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

  1. W naborze na kandydatów Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej ustawą, które mają swoją siedzibę, oddział lub koło w mieście Włocławek.
  2. Organizacje, o których mowa w pkt. 1 mają prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady, przy zastrzeżeniu, że kandydat musi być osobą pełnoletnią oraz być mieszkańcem miasta Włocławek, bądź działać w organizacjach pozarządowych.
  3. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wzór zgłoszenia udostępniony jest   na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek –www.wloclawek.pl w zakładce „menu” –organizacje pozarządowe, folder –informacje z Ratusza.
  4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy zaadresowany na Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12 należy złożyć do urny podawczej wystawionej w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, bądź przesłać emailem na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl lub cop.wloclawek@gmail.com
  5. Zgłoszeń na kandydatów do Rady można dokonywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek Nr 248/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy