Oddaj głos na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Coś się kończy, coś się zaczyna…

14 listopada dobiega końca trzyletnia kadencja Włocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 • Już od dzisiaj organizacje pozarządowe zapraszamy do aktywnego udziału w wyborach do nowej, włocławskiej rady pożytku na lata 2020 – 2023.

Jak czytamy w Zarządzeniu nr 295/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020 r.:

Prezydent Miasta Włocławek

ogłasza głosowanie na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku V kadencja

 1. W głosowaniu na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – V kadencja mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej ustawą, które mają swoją siedzibę, oddział lub koło w mieście Włocławek.
 2. Organizacje, o których mowa w pkt. 1 mają prawo do oddania głosów na dowolną liczbę kandydatów za pomocą karty do głosowania
 3. Jednej organizacji przysługuje jedna karta do głosowania.
 4. Karta do głosowania udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.plw zakładce „menu” –organizacje pozarządowe, folder –informacje z Ratusza oraz w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a.
 5. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej wystawionej we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a w godzinach pracy Centrum od poniedziałku do piątku 8.00 -18.00 w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
 6. Na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie wybranych 9 osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
 7. W przypadku równej liczby głosów, członkiem Rady zostaje kandydat, który został zgłoszony wcześniej.

Włocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego pełni funkcję inicjatywną, doradczo-opiniującą w zakresie pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań Rady wynikających z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w szczególności należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczącego sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych