Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i powiecie Włocławskim (IV)”

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r. Powiat Włocławski/Miasto Włocławek/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i powiecie Włocławskim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych
w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

– status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku jako bezrobotna;
– wiek: osoba w wieku 18-29 lat (do dnia ukończenia 30 roku życia).
W projekcie preferowane będą następujące grupy osób:
· osoby należące do tzw. kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą);
· osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach).
Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły i jest prowadzona
w siedzibie urzędu. 
W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, bony na zasiedlenie, studia podyplomowe.